καρκινικὴ επιγραφή / Palindrome

// //
Intervention
in situ
2012 

Palindrome engages with the current uncertainty about Greece's national currency and broader global economic systems. The word palindrome refers to a state of eternal return, of perpetual cyclical movement. It also refers to the cyclical motion of history, nations in crisis, and the potential re-introduction of the Drachma as Greece's national currency.

What symbol expresses uncertainty in a measurement?
Typically it's the plus-minus symbol ±, e.g. ₯, ∆ρ ± €
The Greek lower case sigma is used in mathematical notation to represent uncertainty: σ
Palindrome invites people to stamp their 5 € banknotes with the lower case sigma, in order to reference the uncertainty of this historical moment.
The 5 € is 120 by 62 mm, grey, and shows Classical architectural style. One side shows a gateway that represents the "European spirit of openness and co-operation" and the reverse side shows a bridge that represents "co-operation and communication between Europe and the rest of the world."

This action invites people to reflect about this moment of uncertainty and the potential consequences of the June 17th 2012 election for the future of Greece and the Eurozone.
Palindrome was part of Austausch/Exchange, an art project, produced by the Goethe-Institut Athens, organised in collaboration with the MFA-Program "Public Art and New and Desing, Bauhaus-Universität Weimar. 
Curated by MFA Sofía Dona

More information about exchange:
Broadway: Austausch/Exchange (Athens 2012)

Catalogue online

°°°°°°°°
Παλινδρόμηση


Το project παλινδρόμηση ασχολείται με τη σημερινή αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το εθνικό νόμισμα της Ελλάδας αλλά και ευρύτερα τα οικονομικά συστήματα σε όλο τον κόσμο. Η λέξη παλινδρόμηση αναφέρεται σε μια κατάσταση αέναης επιστροφής, επαναλαμβανόμενης κυκλικής κίνησης. Επίσης, αναφέρεται και στην κυκλική πορεία της ιστορίας και των εθνών σε περιόδους κρίσης καθώς και στην πιθανότητα να γυρίσει η Ελλάδα στη δραχμή.

Ποιο σύμβολο εκφράζει την αβεβαιότητα σε μία μέτρηση;
Συνήθως χρησιμοποιείται το σύμβολο συν-πλην ±, π.χ.: ₯, ∆ρ ± €
Στη μαθηματική σημειογραφία ως σύμβολο της αβεβαιότητας χρησιμοποιείτα το ελληνικό μικρό γράμμα σείγμα: σ
 Η δράση παλινδρόμηση προσκαλεί τους περαστικούς να βάλουν μία σφραγίδα με το μικρό γράμμα σ σε δικά τους χαρτονομίσματα των 5€, και μ’ αυτό τον τρόπο να μνημονεύσουν την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει την παρούσα ιστορική στιγμή.

Το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ είναι γκρι χρώματος, έχει τις διαστάσεις 120*62 χιλιοστών και απεικονίζει τον κλασικό αρχιτεκτονικό ρυθμό. Στη μια μεριά αναπαριστάται μια πύλη που αντιπροσωπεύει το «ευρωπαϊκό πνεύμα ειλικρίνειας και συνεργασίας» και στην ανάποδη απεικονίζεται μία γέφυρα που συμβολίζει «τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου.»

Αυτή η δράση προσκαλεί τον κόσμο να συλλογιστεί αυτή τη στιγμή αβεβαιότητας και τις πιθανές συνέπειες των εκλογών της 17ης 2012 του Ιουνίου για το μέλλον της Ελλάδας και της Ευρωζώνης.°°°°°°°° 

Palíndromo reflexiona sobre la actual incertidumbre relacionada con la moneda nacional de Grecia y los amplios sistemas económicos mundiales. El palabra palíndromo se refiere a un estado de eterno retorno, de movimiento cíclico perpetuo. También se refiere al movimiento cíclico de la historia, las naciones en crisis y el posibilidad de reintroducción del Dracma como moneda nacional de Grecia.
¿Qué símbolo expresa incertidumbre en mediciones o sistemas numéricos?
Normalmente, es el símbolo más-menos ±, por ejemplo, ₯, Δρ ± €
La letra griega minúscula Sigma se utiliza en la notación matemática para representar la incertidumbre: σ

Palíndromo invita a la gente a sellar sus billetes de banco de 5 euros con la letra sigma en minúscula, para hacer referencia a la incertidumbre de este momento histórico y las posibles consecuencias en las elecciones del 17 de junio para el futuro de Grecia y la Eurozona.

El billete de 5 € mide 120mm por 62 mm, es de color gris y muestra el estilo arquitectónico clásico. El anverso exhibe una puerta que representa "el espíritu europeo de apertura y cooperación" y el reverso muestra un puente que representa "la cooperación y comunicación entre Europa y el resto del mundo".
Esta acción invita a la gente a reflejar sobre este momento de incertidumbre y las consecuencias potenciales en las elecciones del 17 de junio 2012 en la elección del futuro de Grecia y la Eurozona.

Palindrome fue parte de Austausch/Exchange, un proyecto artístico, producido por el Goethe-Institut Athens, organizado en colaboración con e programa de master "Arte Publico y Nuevas estrategias Artisticas de la Bauhaus-Universität Weimar. 
Proyecto curado por: MFA Sofia Dona

Mas información sobre Austausch/Exchange:
Broadway: Austausch/Exchange (Atenas 2012)

Catálogo en línea